Notice

07 Aug 2023 : प्रवेश सत्र 2023-24 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MD/MS) एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (MDS) पाठ्यक्रमो की आॅनलाईन आवेदन निरस्तीकरण सूचना।


Attachment